Datum van inwerkingtreding: 2 maart 2020

Artikel 1:         Definities

Account: Het account dat via de site/app kan worden aangemaakt en gekoppeld is aan de bankrekening of creditcard van Huurder en waarmee Huurder de mogelijkheid heeft om een deelfiets te huren.

Betaling: het voldoen van de Huursom/Borg via de site/app middels gebruik van betaalfunctionaliteit geleverd door Mollie (o.a. Ideal of creditcard) door Huurder;

Deelfiets: de fiets die de Huurder kan huren en het onderwerp vormt van deze algemene voorwaarden;

Site/app: de applicatie waarmee een fiets gereserveerd, betaald en gebruikt kan worden en die toegankelijk is via uwdeelfiets.nl of via partners beschikbaar is op websites of te downloaden is in de diverse appstores (Google Play, App Store);

Huurder: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die als huurder de huurovereenkomst sluit;

Huursom: het bedrag dat Huurder dient te voldoen voor het gebruik van de diensten van Uw Deelfiets;

Borg: het bedrag dat Huurder dient te voldoen voordat gebruik gemaakt kan worden van de diensten van Uw Deelfiets;

Verhuurder: de rechtspersoon Uw Deelfiets B.V. die als verhuurder de huurovereenkomst met Huurder sluit.Artikel 2:         Verhuurder

1.  Vragen, opmerkingen of klachten over de website, de site/app of de overige dienstverlening van Verhuurder kunt u indienen door middel van onderstaande contactgegevens, bij voorkeur via email info@uwdeelfiets.nl . Vragen, opmerkingen of klachten dienen volledig en duidelijk omschreven te worden ingediend. Wij zullen ernaar streven binnen 8 werkdagen na het indienen van de vraag, opmerking of klacht te reageren.

Uw Deelfiets B.V.

Elisa van Calcarstraat 2

2135 LP Hoofddorp

info@uwdeelfiets.nlArtikel 3          Toepasselijkheid

1.  Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik van de site www.uwdeelfiets.nl  (zowel via computer als via mobiele apparatuur of enige andere softwareapplicatie zoals beschikbaar bij partners of een app) als op alle overeenkomsten van huur en verhuur van de deelfiets die tussen Verhuurder en Huurder worden gesloten middels de site/app.

2.  Om gebruik te maken van Uw Deelfiets dient de Huurder zich eerst te registreren en de fiets te reserveren.

3.  Door het bezoeken, bekijken en gebruiken van de site en/of app gaat u akkoord met deze Algemene Voorwaarden. Indien de Huurder niet akkoord gaat met een of meerdere van deze Algemene Voorwaarden, dient hij of zij geen gebruik te maken van de site/app. Bij het aanmaken van uw account gaat u akkoord met de volgende voorwaarden:

a.     U bent verantwoordelijk voor de juistheid van de persoonlijke gegevens die u aanlevert. Het is niet toegestaan foutieve gegevens in te voeren bij het aanmaken van het account. 

b.     Als Verhuurder uw account opheft dan is het niet toegestaan om u opnieuw te registreren bij Verhuurder al dan onder een andere naam.

c.     U mag geen gebruik maken van Uw Deelfiets voor commerciële doeleinden.

d.     Het is uw eigen verantwoordelijkheid om uw persoonsgegevens bij te werken indien er wijzigingen van toepassing zijn.

4.    Het is niet toegestaan om uw logingegevens te delen met anderen

5.  Verhuurder kan deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. De meest recente versie van deze Algemene Voorwaarden is te allen tijde te raadplegen via de website  www.uwdeelfiets.nl.Artikel 4:         Het aanbod

1.  Huurder meldt zich aan via de site en/of de app.

2.  Het aanbod vermeldt in de site/app de dichtstbijzijnde haltes met aanwezige en vrije deelfietsen.

3.  Het aanbod is opgenomen in de site/ app. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de berekening van de Huursom en mogelijk bijkomende kostenelementen en de wijze van betaling.

4.  Bij het gebruik van de site/app en het accepteren van het aanbod bindt Huurder zich aan deze Algemene Voorwaarden.Artikel 5:         Huursom en borg

1.  De Huursom wordt bepaald aan de hand van de bij het aangaan van de huurovereenkomst bij de Verhuurder geldende tarieven, zoals deze in de site/app vermeld zijn. De hoogte van de Huursom wordt bepaald aan de hand van de tijd die Huurder doorbrengt op de deelfiets. Nadat Huurder de fiets heeft gestald in een van de haltes, op slot heeft gezet en de huurperiode beëindigd met behulp van de site/app, dan eindigt de tijd en wordt de huursom bepaald.

2.  Huurder kan de borg vooraf betalen via een bedrijfsaccount of een door Mollie geleverde betaalwijze (o.a. Ideal of credit card). Bij registratie kan de Huurder een keuze maken uit de betaalmogelijkheden. Aan het einde van de huurperiode heeft de Huurder de keuze de borg minus de huursom en eventuele extra services terug te laten storten binnen 2 weken (standaard) of het bedrag als saldo achter te laten waarbij Huurder korting krijgt bij volgende boekingen.

3. De borg en korting is weergegeven in de app/site.Artikel 6:         Betaling

1.   Vanaf het moment van het gebruik van de deelfiets is de Huurder verplicht tot betaling van de overeengekomen tarieven voor gebruik. De Huursom alsmede alle andere ter zake van de huurovereenkomst verschuldigde bedragen zoals in de rekening opgenomen worden afgeschreven van het saldo, betaald via Mollie of verrekend via de werkgever waar huurder voor werkt en Verhuurder een contract met werkgever mee heeft afgesloten .

2.   Huurder die de deelfiets particulier huurt dient voldoende saldo te hebben om vanuit de Huurder’s saldo te kunnen huren zodat Verhuurder de Huursom kan innen.

3.  Indien Huurder via Huurder’s werkgever een deelfiets huurt, int Verhuurder door middel van automatische incasso of een maandelijkse factuur de gemaakte kosten conform de opgestelde overeenkomst tussen werkgever en Verhuurder. Blijkt dat werkgever de kosten niet volledig vergoedt, dan draagt Huurder zorg voor een juiste betaling zoals vermeld in artikel 6.2. Huurder wordt over de voorwaarden door Werkgever geïnformeerd. Verhuurder sluit elke verantwoordelijkheid in deze uit.

4.  Indien er sprake is van een gebrek tijdens het gebruik van de deelfiets blijft de Huurder verplicht de volledige huursom en eventuele andere in de (af-)rekening vermelde bedragen te voldoen, tenzij hij met betrekking tot de huursom aantoont, dat het niet kunnen gebruiken van de deelfiets(en) een gevolg was van een defect dat reeds aanwezig was bij de aanvang van de huurperiode en de Huurder geen andere deelfiets op die locatie kon huren.

5. Huurder kan, wanneer hij als frequent gebruiker geregistreerd staat, het saldo altijd terugboeken door te mailen naar Uw Deelfiets BV. De administratiekosten bedragen €10,00 en het saldo zal binnen 2 werkweken teruggestort worden. Wanneer het saldo van Huurder 3 jaar niet gebruikt is, zal het saldo verjaren, overgemaakt worden aan Verhuurder en het account verwijderd worden. Huurder kan hier niet tegen reclameren.Artikel 7:         Niet tijdige betaling

1.  De Huurder is in verzuim door het ontbreken van voldoende saldo en/of het ten onrechte storneren van het verschuldigde door de Huurder, dan wel door enige andere oorzaak die niet aan Verhuurder is toe te rekenen.

2.  Indien de betaling van het verschuldigde bedrag is mislukt stelt Verhuurder de Huurder hiervan in kennis. Daarbij stelt zij de Huurder in de gelegenheid ervoor zorg te dragen dat betaling binnen twee weken gedaan is. Gedurende deze termijn is Verhuurder gerechtigd het account tijdelijk te blokkeren in afwachting van de betaling van de verschuldigde Huursom.

3.  Indien de incasso van het verschuldigde bedrag ook dan mislukt door één van de in lid 1 genoemde oorzaken, dan wel indien betaling alsdan nog achterwege is gebleven, is Verhuurder gerechtigd het account van de Huurder te blokkeren en bovendien administratiekosten en wettelijke rente inrekening te brengen over de periode vanaf de datum waarop de oorspronkelijke incasso is mislukt of betaling achterwege is gebleven. In dat geval stuurt Verhuurder de Huurder bovendien een betalingsherinnering om het verschuldigde bedrag alsnog binnen veertien dagen te betalen via de bij Verhuurder bekende email-adres van de Huurder. Verhuurder is gerechtigd voor deze betalingsherinnering administratiekosten in rekening te brengen.

4.  Als de Huurder ondanks de betalingsherinnering in gebreke blijft met betalen, is Verhuurder na het verstrijken van de in de betalingsherinnering genoemde termijn gerechtigd de in redelijkheid gemaakte buitengerechtelijke incassokosten alsmede de redelijke kosten van juridische bijstand bij de Huurder in rekening te brengen.Artikel 8:         Huurperiode

1.  De huurperiode start indien en zodra Huurder de deelfiets reserveert en eindigt indien en zodra Huurder de deelfiets op slot zet bij een halte en de deelfiets teruggeeft voor gebruik door andere Huurders. De Huurder betaalt voor de periode afgerond op hele uren dat hij of zij gebruik maakt van de deelfiets.

2.  Indien Huurder nalaat de deelfiets op slot te zetten houdt dit in dat de huurperiode door blijft lopen en de Huurder de verschuldigde kosten dient te voldoen. Verhuurder is gerechtigd om naast de verschuldigde kosten een bedrag van € 300 in rekening te brengen indien het niet afsluiten van de deelfiets (al dan niet bij een halte) leidt tot vermissing of diefstal van de Uw Deelfiets.

3.  Als de huur niet kan worden beëindigd om welke reden dan ook dient de Huurder per direct contact op te nemen met de Verhuurder. Eventuele extra ontstane huurkosten worden na controle door Verhuurder terugbetaald, als de Huurder niet in gebreke is.

4.  De deelfiets kan worden ontsloten met behulp van het reserveren en vervolgens openen via de site / app.

5.  Verhuurder is te allen tijde gerechtigd om de deelfiets op te halen teneinde deze over te brengen naar plaatsen waar de deelfiets wederom verhuurd kan worden. Dit houdt mede in dat de Verhuurder niet op ieder gewenst moment kan instaan voor de beschikbaarheid van een deelfiets.

Artikel 9:         Gebruik

1.   De deelfiets mag door de geregistreerde Huurder slechts worden gebruikt overeenkomstig haar normale bestemming. De deelfiets moet ingeleverd worden op een halte welke getoond wordt op de site/app. Indien Huurder de deelfiets op een andere plaats, niet zijnde een halte getoond op de site/app inlevert, wordt aan Huurder een transportfee van €50 / deelfiets in rekening gebracht Op het moment van inleveren kan de locatiegegevens van uw device vergeleken worden met de halte waar de fiets is ingeleverd. De deelfiets blijft eigendom van Verhuurder.

2.   Het is verboden om de deelfiets door te verhuren aan derden. Indien Verhuurder vermoedt dat de Uw Deelfiets wordt doorverhuurd aan derden kan zij passende maatregelen treffen tegen de Huurder waaronder het recht tot het definitief blokkeren van het account.

3.   Huurders die anderen een recht verlenen om op hun account huurtransacties uit te voeren("cross-gebruik"), zijn aansprakelijk voor alle daaraan verbonden verplichtingen van de gerechtigde in overeenstemming met het tarieven overzicht alsmede voor schade die is veroorzaakt door de schuld van de gerechtigde.

4.   Buiten het cross-gebruik is het alle Huurders strikt verboden derden de mogelijkheid te bieden om Uw Deelfiets fietsen te gebruiken. Het is met name niet toegestaan dat de klant login-informatie (gebruikersnaam, wachtwoord) aan een derde geeft. Dit geldt ook als de derde zelf een klant is van Verhuurder. Voor iedere overtreding verbeurt de Huurder een contractuele boete van € 300, onverminderd het recht om verdere schade-vergoeding te vorderen. 

5.   De Huurder dient zich te gedragen en de deelfiets te gebruiken overeenkomstig het bepaalde in de Wegenverkeerswet en de Algemene Plaatselijke Verordening en alle soortgelijke verordeningen of reglementen van overheidswege die geldt of gelden in het gebied waarin van de deelfiets gebruik wordt gemaakt. Bij deelname aan het verkeer dient de Huurder alle aanwijzingen van overheidspersoneel of anderszins tot het geven van verkeersaanwijzingen bevoegde personen steeds op te volgen.

6.   De Huurder dient als een goed huisvader voor de deelfiets te zorgen. Zo dient huurder alle voorzorgsmaatregelen te treffen tegen beschadigingen, verlies of diefstal van de Uw Deelfiets.

7.   Huurder onderkent dat hij/zij niet de enige gebruiker is van de deelfiets en maakt zodanig gebruik van de deelfiets dat opvolgende gebruikers daarvan geen hinder of nadeel ondervinden. Wanneer een deelfiets na gebruik beduidend viezer is geworden door oneigenlijk gebruik, kan een schoonmaak beurt ter waarde van € 50 verrekend worden met Huurder’s borg.

8.   Verhuurder heeft het recht om Huurder aan te geven waar de deelfiets niet gebruikt mag worden. Het is verboden de deelfiets te gebruiken indien geen gebruik gemaakt kan worden van verharde paden en/of wegen.

9.   De Huurder onderwerpt de deelfiets voor gebruik aan een visuele controle en meldt mogelijke direct waarneembare gebreken bij Verhuurder via de site/app. De deelfiets kan kosteloos omgewisseld worden in de eerste 10 minuten indien een gebrek aan de deelfiets blijkt te zijn.

10. Huurder mag alleen de deelfiets niet inleveren op een halte indien gedurende gebruik een gebrek ontstaat waarbij fietsen niet mogelijk is of tot grotere vervolgschade lijdt. De Huurder dient dan duidelijk aan te geven waar de deelfiets geplaatst is. Duidelijk houdt in straat, huisnummer en woonplaats inclusief een omschrijving. De deelfiets staat op een plek waar deze voor minimaal 10 werkdagen mag staan volgens de lokale APV.

11.          Het is niet toegestaan andere personen te vervoeren op de deelfiets dan Huurder.

Artikel 10:       Schade, verlies

1.  Indien sprake is van schade en/of verlies dient de Huurder daarvan melding te maken via de daarvoor bestemde mogelijkheid in de site/app. Bij verlies of diefstal dient ook via e-mail ( info@uwdeelfiets.nl ) dit bekend gemaakt te worden.

De deelfiets en het slot verstrekt periodiek de huidige locatie. Bij eventueel verlies kan de deelfiets gevonden worden indien snel melding gemaakt wordt.

2.  De Huurder is verplicht om verlies of diefstal van de deelfiets en/of accessoires opgelopen binnen de huurperiode binnen 24 uur via de site/app door te geven bij de Verhuurder bij gebreke waarvan de Verhuurder zich het recht voorbehoudt om een boete van €300,- in rekening te brengen.

3.  Verhuurder behoudt zich het recht voor – indien er herhaaldelijk sprake is van schade na gebruik door Huurder – het account van Huurder te sluiten.

Verhuurder behoudt zich het recht voor om in voorkomende gevallen de reparatiekosten als gevolg van onzorgvuldig gebruik bij de Huurder in rekening brengen. Verhuurder kan pas tot incassering van de verschuldigde bedragen overgaan, vier (4) weken nadat zij de Huurder schriftelijk de hoogte en aard van de schade heeft medegedeeld. Indien de Huurder binnen gemelde termijn van vier (4) weken bezwaar maakt tegen (de hoogte van) het verschuldigde bedrag, dan is er sprake van een geschil, als bedoeld in artikel 16.

4.  Het is de Huurder niet toegestaan reparaties aan de deelfiets te laten verrichten door een ander dan degene die de deelfiets namens Verhuurder heeft uitgegeven, tenzij Verhuurder hiervoor toestemming heeft gegeven.

Artikel 11:       Gevolgen van geconstateerd misbruik van de site/app en/of deelfiets

1.  Indien Verhuurder aanwijzingen en/of klachten van Huurders ontvangt of om andere redenen vermoedt dat een bepaalde Huurder niet handelt in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden of op enige andere wijze op onredelijke wijze gebruik maakt van de deelfiets, dan kan Verhuurder ondermeer, maar niet uitsluitend, de navolgende maatregelen treffen:

a)    Verhuurder kan de desbetreffende Huurder uitsluiten van de diensten van Verhuurder, toegang blokkeren tot de site/app. Verhuurder is niet aansprakelijk voor enigerlei schade van Huurder, direct of indirect, als gevolg van dergelijke handelingen.

b)    Verhuurder kan geconstateerde feiten melden bij de juiste autoriteiten;

c)    Verhuurder kan alle schade die voortvloeit uit het onredelijke gebruik van de site/app en/of de deelfiets verhalen op de desbetreffende Gebruiker.

Artikel 12:       Kosten tijdens huurperiode

Alle kosten en belastingen ter zake de deelfiets zijn voor rekening van de Huurder. Evenzo komen voor zijn of haar rekening alle kosten aan het gebruik daarvan verbonden, zoals stalling, schoonmaak, diefstal en reparaties.

Artikel 13:       Aansprakelijkheid

1.  Verhuurder kan niet worden gehouden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:

a)      een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven;

b)      enige daad of nalatigheid van de Huurder.

2.  Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Verhuurder is uitgegaan van door de Huurder verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie.

3.  Indien de Huurder of een derde wijzigingen aanbrengt aan de deelfiets sluit Verhuurder iedere aansprakelijkheid uit ten aanzien van de werking en eventuele (gevolg)schade.

4.  Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade indien de Huurder de deelfiets verkeerd heeft gebruikt of heeft gebruikt in strijd met de gebruiksinstructies en/of veiligheidsvoorschriften.

5.  Het deelnemen aan het verkeer brengt in het algemeen risico’s met zich mee. Verhuurder is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor gevaarlijke situaties, ongevallen of botsingen met de deelfiets, ongeacht of Huurder dan wel enige derde voor het ontstaan daarvan verantwoordelijk is of enige schuld aan draagt.

6.  Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade, zoals lichamelijk letsel, overlijden, materiële schade of schade aan derden, ten gevolge van het gebruiken van de deelfiets. De Huurder is er te allen tijde zelf verantwoordelijk voor dat hij voorzichtig omgaat met de deelfiets. Het gebruik van de deelfiets is geheel voor risico van de Huurder.

7.  Verhuurder kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor eventuele boetes die de Huurder heeft gekregen door het gebruiken van de deelfiets.

8.  Verhuurder is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

9.  Indien Verhuurder aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Verhuurder beperkt tot de maximale huurprijs van de deelfiets voor 7 dagen.

10.          Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de Huurder jegens Verhuurder uit welke hoofde ook vervallen in ieder geval na het verstrijken van 1 jaar vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat de Huurder deze rechten en/of bevoegdheden jegens Verhuurder kan aanwenden.

11.          De Huurder is aansprakelijk voor gedragingen en nalaten van andere gebruikers dan de Huurder gedurende de huurperiode, alsmede tijdens de verlenging, dan wel na overschrijding van deze termijn zonder dat de Deelfiets in de macht is gebracht van Verhuurder.

12.          Huurder vrijwaart Verhuurder voor aanspraken van derden.

13.          Op Verhuurder rust geen verplichting om op ieder moment een deelfiets aan te kunnen bieden en beschikbaar te hebben. Verhuurder is evenmin aansprakelijk voor schade van een Huurder die ontstaat als gevolg van het feit dat er (tijdelijk) geen deelfiets beschikbaar is op een halte of bepaalde haltes.

14.          Huurder is onbeperkt aansprakelijk voor schendingen van parkeerboetes, verkeers- en administratieve voorschriften, sancties, boetes en andere gevolgen van maatregelen in verband met het gebruik van de deelfiets, waaronder schendingen van regelgeving alsook voor alle schade aan eigendommen veroorzaakt door de Huurder of een derde aan wie de Huurder de deelfiets heeft toevertrouwd. Huurder vrijwaart de Verhuurder en stelt hem op zijn eerste verzoek schadeloos voor alle (parkeer)boetes en bekeuringen, vergoedingen en andere kosten, die autoriteiten of andere instanties in dit verband opleggen aan de Verhuurder. Ter compensatie van de administratieve lasten die voor de Verhuurder ontstaan voor de verwerking hiervan zal de Huurder administratiekosten van 18,50 euro exclusief btw per geval aan de Verhuurder betalen, onverminderd de overige rechten van de Verhuurder, waaronder het recht om verdere schadevergoeding te vorderen.

Artikel 14:       Persoonsgegevens

Verhuurder verwerkt persoonsgegevens om haar diensten aan te bieden via de site/app en voor de in de algemene voorwaarden genoemde doeleinden. De persoonsgegevens van de Huurder zijn vereist om een account aan te kunnen maken en gebruik te kunnen maken van de diensten van Verhuurder. Bij inleveren van de deelfiets kan de locatie van uw device opgehaald en vergeleken worden met de locatie van de halte waar de deelfiets is ingeleverd. De verwerking van de persoonsgegevens is geregeld in de privacy policy die te vinden is op de website www.uwdeelfiets.nl.

De website maakt alleen gebruik van functionele cookies.

Artikel 15:       Intellectueel Eigendom

1.  Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de Uw Deelfiets website en app en de daarop geplaatste content berusten uitsluitend bij Verhuurder en/of haar leveranciers.

2.  Onder rechten van intellectuele eigendom wordt onder meer begrepen alle auteursrechten, octrooirechten, merkrechten, handelsnaamrechten, databankrechten, (ongeregistreerde gemeenschaps)modelrechten, domeinnamen en andere aanspraken in Nederland of elders, die in verband staan met de website en de app van Verhuurder in het algemeen, waaronder tevens begrepen knowhow en handelsgeheimen.

Artikel 16:       Wijzigingsbepaling

1.  Indien één of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Verhuurder en Huurder zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwebepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 17:       Geschillenregeling

1.  Geschillen tussen Huurder en Verhuurder over de totstandkoming of de uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door Verhuurder in dezen te leveren of geleverde diensten en zaken, dienen zoveel mogelijk in der minne te worden opgelost.

2.  Indien de Huurder en Verhuurder niet binnen vier maanden tot een minnelijke oplossing komen, is uitsluitend de rechter bevoegd om van het geschil kennis te nemen.

Artikel 18:       Toepasselijk recht

1.  Op elke Huurovereenkomst tussen Verhuurder en Huurder en de onderhavige Algemene Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2.  Eventuele geschillen worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank te Haarlem.